دلنوشته های عطرساز

«دلنوشته های عطرساز» عنوانی است که بهانه کردم تا به کمک آن، بنویسم؛ از هر آن چیزی که به یک راه و طریقی در عطرهایم دخیل است. آن «چیز»ها، هر چیزی می تواند باشد. چرا که برای طراحی هر فرمول عطری، «چیز»های گسترده ای در این سر به رقص آمده است…